HEY,

Check zeker de algemene voorwaarden!

Deze website is eigendom van SALDESIGN.

Contactgegevens: Mark Salden
Adres: Heirbaan 62, 3650 Elen (Dilsen)
Telefoon: +32 (0) 474 32 92 67
E-mail: info@saldesign.be
Ondernemingsnummer: BE0757.692.338

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Social Media management: Structureel en effectief beheer van social mediakanalen. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Saldesign.
 2. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
 3. Opdracht: de dienst en/of het product dat door Saldesign geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Saldesign een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Saldesign en Opdrachtgever.
 6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 7. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Saldesign een van haar diensten uitvoert, waaronder het schieten van een video, een cursus, of een training.

 

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Saldesign en Opdrachtgever.
 2. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worrden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Als Opdrachtgever voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Saldesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbod

 1. Saldesign doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, of schriftelijk, waaronder per e-mail, aan Opdrachtgever te melden.
 2. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Saldesign zal Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Het aanbod is pas bindend na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Saldesign.

 

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Opdrachtgever dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.
 2. Wanneer Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Saldesign werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
 3. Saldesign behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Saldesign onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 4. Na akkoord op het aanbod (mondeling, schriftelijk of via e-mail), vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. Saldesign kan in dat geval de vergoeding voor de opdracht aanpassen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Saldesign vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
 2. Saldesign spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Saldesign de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 3. Saldesign hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 4. Saldesign kan met Opdrachtgever gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Opdrachtgever. (pakket 1 en 2) Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Opdrachtgever. Saldesign houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.
 5. Als Saldesign het volledige beheer van de sociale mediapagina’s in handen heeft, moet de opdrachtgever deze eerst op de hoogte brengen vóór hij/zij zelf content communiceert

 

Artikel 6: Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Saldesign, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. Wanneer de Saldesign op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Saldesign namens de Opdrachtgever offertes aanvragen wat meegenomen word in het uurtarief.
 3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Saldesign volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 4. Wanneer Saldesign, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Saldesign de goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 5. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Saldesign derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Saldesign. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 6. Saldesign is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Saldesign zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Saldesign kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor Saldesign zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Saldesign.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, content, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Saldesign aanleveren.
 4. Wanneer Opdrachtgever de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
 5. Saldesign is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 6. Wanneer Opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Saldesign het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8: Adviesgesprek en inspiratiesessie

 1. Saldesign voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
 2. In dergelijke gesprekken en sessies geeft Saldesign feedback op de social media van Opdrachtgever en heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om vragen te stellen. Saldesign kan, waar mogelijk en gewenst, Opdrachtgever van advies voorzien.
 3. De adviesgesprekken of inspiratiesessies kunnen zowel online, via videochat, als offline plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.
 4. Adviezen opgesteld door Saldesign, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

Artikel 9: Contentstrategieën

 1. De contentstrategie stelt Saldesign in samenwerking met Opdrachtgever op.
 2. Saldesign zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Opdrachtgever.
 3. Saldesign zal vervolgens de huidige situatie van Opdrachtgever op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Opdrachtgever leveren middels een presentatie. Opdrachtgever kan en mag vervolgens zelf met het strategieplan aan de slag.
 4. Indien overeengekomen, kan het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Saldesign.
 5. Bij contentstrategie zal Saldesign geen daadwerkelijke content voor gebruik door Opdrachtgever meeleveren, tenzij anders overeengekomen.
 6. Strategieën opgesteld door Saldesign, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Saldesign dergelijke strategieën voor Opdrachtgever gaat uitvoeren.

 

Artikel 10: Social mediabeheer

 1. Saldesign biedt verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Opdrachtgever.
 2. Saldesign meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Opdrachtgever welke werkzaamheden zij zal verrichten.
 3. Saldesign zal telefonisch of face to face duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Opdrachtgever, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
 4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Saldesign is deels afhankelijk van de mate van inzet door Opdrachtgever.
 5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor de tijd afhankelijk van het pakket en termijn. Het social mediabeheer kan maandelijks door Opdrachtgever worden opgezegd op de 30e dag van de voorgaande kalendermaand. Deze maand dient volledig vergoed te worden.
 6. Uiterlijk voor de 21e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Saldesign werkzaamheden gaat verrichten, dient Opdrachtgever alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Saldesign aangeleverd te hebben.
 7. Saldesign ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Opdrachtgever zelf.
 8. In de laatste week van de kalendermaand levert Saldesign een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Saldesign zal verwerken.
 10. Wanneer Opdrachtgever de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Saldesign geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

 

Artikel 11: Content aangeleverd door Opdrachtgever

 1. Saldesign is niet aansprakelijk voor fouten in de door Opdrachtgever aangeleverde input, content en informatie. Saldesign biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Saldesign voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Opdrachtgever aangeleverde content, input en informatie.
 3. Voor zover in de door Opdrachtgever aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Opdrachtgever zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
 4. Saldesign heeft het recht te weigeren content van Opdrachtgever te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Saldesign:
  1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
  2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
  5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;
  6. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of op enig andere wijze door Saldesign indiscreet of incorrect wordt bevonden.

 

Artikel 12: Website – ontwikkeling en onderhoud

 1. Saldesign zal bij het bouwen van een website Opdrachtgever adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 2. Saldesign bouwt de website in principe in JouwWeb; een eenvoudig drag- en drop systeem voor startende ondernemers.
 3. Opdrachtgever en Saldesign komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de website.
 4. Na levering van de eerste opzet van de website mag Opdrachtgever binnen 5 werkdagen wijzigingen laten aanbrengen en feedback geven, die Saldesign zal verwerken.
 5. Saldesign levert een eindversie van de website binnen 14 werkdagen na verzending van de eerste opzet.
 6. Indien Opdrachtgever wenst dat er content en andere informatie op de website geplaatst wordt, dient Opdrachtgever deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan Saldesign aan te leveren.
 7. Op door Opdrachtgever ten behoeve van de website aangeleverde content, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
 8. Onderhoud door Saldesign omvat tevens het updaten van de door Saldesign geïnstalleerde plug-ins.
 9. Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Opdrachtgever, komen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Saldesign voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.

 

Artikel 13: Website – domeinnaam, hosting en storing

 1. Op haar website vermeldt Saldesign vooraf duidelijk welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor hosting en onderhoud van een website vallen.
 2. Opdrachtgever kan een domeinnaam laten registreren door Saldesign, die zal optreden als registrar. Opdrachtgever is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.
 4. Opdrachtgever kan Saldesign verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is Saldesign gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Saldesign voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.
 6. Saldesign kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.
 7. In geval dat er complicaties zijn in de werking van de website of de website (tijdelijk) onbereikbaar is, kan Opdrachtgever dit melden aan Saldesign. Saldesign zal zich inzetten om binnen 12 uur na melding tot een oplossing te komen.

 

Artikel 14: Cursussen: social media en/of docentschap kunsten

 1. Een cursus vindt offline plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.
 2. De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Opdrachtgever voldaan te zijn.
 3. Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door Saldesign van plaats en datum gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval wanneer minder dan vier deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Opdrachtgever kan in dat geval gratis annuleren tot drie dagen voorafgaand aan de nieuwe cursusdatum.
 4. Indien door Saldesign wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Saldesign dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Saldesign zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken.
 5. Indien Opdrachtgever zijn deelname aan de cursus later annuleert dan drie werkdagen voor de uitvoerdatum brengt Saldesign het gehele bedrag voor de cursus in rekening. Opdrachtgever heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde.
 6. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Saldesign.

 

Artikel 15: Inhouse social mediatraining

 1. In geval van een training of cursus die op kantoor Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever bepaalde locatie plaatsvindt (hierna: de “inhouse training”), komen partijen de uitvoerdatum en locatie samen nader overeen.
 2. Opdrachtgever kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Saldesign de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Saldesign geen kosten in rekening.
 3. Wanneer Opdrachtgever de inhouse training later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, dan brengt Saldesign 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
 4. Indien Opdrachtgever de datum van de training wil verplaatsen, en dit later aan Saldesign verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Saldesign 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
 5. Indien de locatie van de training door Opdrachtgever gewijzigd wordt, kan Saldesign haar vergoeding daarop aanpassen.
 6. Indien door Saldesign wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Saldesign dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan Opdrachtgever. Saldesign zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie met Opdrachtgever afspreken.

 

Artikel 16: Vergoeding

 1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Saldesign gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Saldesign een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van €50 van Saldesign gerekend.
 4. Als aannemelijk is dat Saldesign hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Saldesign dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 5. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 6. Alle door Saldesign genoemde bedragen zijn zonder btw, wegens niet btw-plichtig als kleine ondernemer (zelfstandige in bijberoep)

 

Artikel 17: Betalingsvoorwaarden

 1. Saldesign stuurt voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Saldesign. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 4. Saldesign kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Saldesign maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. In geval van niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per jaar, en dit van de vervaldag van de factuur. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% op het factuurbedrag met een minimum van 150,00 €.

 

Artikel 18: Ontbinding en opschorting

 1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Saldesign de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Saldesign zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Behoudens overeenkomsten afgesloten voor de duur van drie maanden, is tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Saldesign mogelijk en deze dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Saldesign gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Saldesign zal de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
 4. Wanneer Saldesign ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Saldesign de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Saldesign is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Opdrachtgever leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Saldesign namens Opdrachtgever content plaatst. Als Opdrachtgever door een doen of nalaten van Opdrachtgever wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan Saldesign ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is Saldesign geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Opdrachtgever.
 6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
 7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 19: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Saldesign ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij Saldesign.
 2. Opdrachtgever mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Saldesign ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Saldesign.
 3. Saldesign verleent aan Opdrachtgever licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Opdrachtgever de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van Saldesign niet elders gepubliceerd worden.
 4. Opdrachtgever mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Saldesign vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Opdrachtgever te vervallen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Saldesign, zoals vermeld in Boek XI ‘Intellectuele Eigendom’ in het Wetboek Economisch Recht.
 8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 20: Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Saldesign, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig het eindresultaat (de overeengekomen bestemming). Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen. (BV:*Een opdracht voor het ontwerpen van een Logo dient niet voor andere promotiedoeleinden gebruikt te worden tenzij anders besproken)
 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Saldesign kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Saldesign recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
 6. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
 7. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 8. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
 9. Saldesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de  resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

 1. Saldesign kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Saldesign overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Saldesign gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Saldesign nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Saldesign gedekt wordt, met een maximum van € 1.500,00.
 3. Saldesign biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
 4. Saldesign is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Saldesign is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Saldesign is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in zijn werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
 6. Saldesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Saldesign.
 7. Saldesign heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Saldesign tegen en stelt Saldesign schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 9. Opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Opdrachtgever worden openbaar gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Saldesign van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.
 10. Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Saldesign niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Saldesign.

 

Artikel 22: Klachten

 1. Klachten over werkzaamheden van Saldesign en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Saldesign te worden gemeld.
 2. Saldesign zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 23: Overige bepalingen

 1. Saldesign mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Saldesign aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Saldesign wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Saldesign gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Saldesign.
 3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Saldesign of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Saldesign en Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Tongeren.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Belgische Incasso Dienst (Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België) & het Nederlands Icasso & Advies Bureau (Moesdijk 22, 6004 AX Weert). November 2020.